Deze scholen bundelen hun krachten

Aurelia Onderwijs

Aurelia Onderwijs is ontstaan door de bestuurlijke fusie van RSG Ter Apel, De Nieuwe Veste en het Esdal College. Op negen schoollocaties verspreid over Drenthe, Groningen en Overijssel verzorgen wij een breed onderwijsaanbod. Wij bieden onze leerlingen praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium). Dagelijks mogen wij 5500 leerlingen ontvangen, die door 800 medewerkers worden begeleid in hun schoolcarrière. De scholen hebben elk hun eigen identiteit en opereren zelfstandig, maar Aurelia Onderwijs verbindt en samen bundelen zij alle ervaring en kennis van het voortgezet onderwijs.

Carmelcollege Emmen

Op het Carmelcollege worden leerlingen uitgedaagd om zelf keuzes te maken en te ontdekken wat zij belangrijk vinden. De school biedt naast de reguliere opleidingen ook een aantal bijzondere onderwijsprogramma’s zoals het tweetalig onderwijs, breedvormend vmbo, Research & Design en (top)sportklassen. Respect, maatwerk en een uniek onderwijsaanbod zijn dan ook belangrijke kernpunten voor het Carmelcollege.

CS Vincent Van Gogh

Op CS Vincent van Gogh ontwikkelen leerlingen een uniek palet aan kwaliteiten voor zichzelf én voor een betere wereld. De scholengemeenschap biedt inspirerend en toekomstgericht onderwijs voor vmbo (lwoo), mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Op deze school is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling op het gebied van onderwijs, identiteit, cultuur en samenwerking. Deze school is onderdeel van NassauVincent.

CSG Dingstede

Een warme en betrokken school met een christelijke identiteit, maar waar tegelijkertijd ruimte is voor andere geloven. Op CSG Dingstede oefenen medewerkers hun vak vol passie uit en worden leerlingen constant uitgedaagd om het beste in zichzelf naar boven te halen. ‘Je mag zijn wie je bent en met elkaar werken we aan een geslaagde toekomst’. Samen met plezier naar succes!

De Nieuwe Veste

Een plek waar leerlingen en medewerkers zich thuis kunnen voelen, dat is van groot belang op De Nieuwe Veste. Er wordt gewerkt met een vast team van docenten en er zijn speciale werkplekken binnen de school, zoals Huiskamers in het vmbo en het Technasium binnen havo en vwo. In het eerste en tweede jaar zitten leerlingen in dakpanklassen, zodat zij uiteindelijk doorstromen naar het niveau dat het beste bij hen aansluit. Deze school is onderdeel van Aurelia Onderwijs.

Dr Nassau College

Ons ideaal: ‘Leerlingen voorbereiden op hun toekomst en opleiden tot mensen die zelfstandig kunnen denken en doen’, van de taalmeester dr. Hendrik Jan Nassau. Dit is onze drijfveer en passie. Wij bieden als brede openbare scholengemeenschap onderwijs op verschillende locaties aan met keuze uit vrijwel alle types onderwijs. Kunst, cultuur, sport en techniek staan hoog op de agenda. Deze school is onderdeel van NassauVincent.

Esdal College

Het Esdal College is een openbare school waar iedereen welkom is. Verbinden en motiveren zijn belangrijke uitgangspunten binnen de school. Niet alleen de verbinding tussen leerlingen en docenten, maar ook tussen ouders, medewerkers, het bedrijfsleven en andere scholen. Er wordt met aandacht gewerkt aan de belangrijkste doelstelling, namelijk: ‘Bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerling.’ Deze school is onderdeel van Aurelia Onderwijs.

Hondsrug College

Een veilige en inspirerende omgeving, waar leerlingen leren samenleven en samenwerken, positief worden benaderd en buiten de gangbare kaders om leren denken; dat is waar het Hondsrug College voor staat. Deze christelijke scholengemeenschap biedt vernieuwend onderwijs op maat aan en sluit aan op de leefwereld van de leerling. Binnen de opleidingen zijn ondernemen en technologie echte speerpunten.

Linde College

Het Linde College biedt vmbo, havo en vwo in een modern ingericht schoolgebouw. Jongeren en volwassenen dagen we uit om met en van elkaar te leren en de eigen talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen. We bieden betekenisvol onderwijs (Big Picture Learning, Technasium) en zijn cultuurprofielschool. Ontmoeting, samenwerking, naar elkaar omzien en korte lijnen zijn typerend voor onze school. Deze school is onderdeel van Stichting Simant.

NassauVincent

NassauVincent bestaat uit twee scholengemeenschappen: CS Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College. De organisatie omvat acht locaties, namelijk: Gieten, ISK, (internationale schakelklas), Lariks, Norg, Penta, Quintus, Salland en Volta. De stichting NassauVincent is met ingang van 1 januari 2024 opgericht om de samenwerking te bestendigen.

PrO Assen

PRO Assen is een school voor praktijkonderwijs en heeft als motto “Op weg naar de toekomst”. Dit houdt in dat wij ons elke dag bezig houden met het verbeteren van ons onderwijs. Samen werken wij aan onderwijsverbetering – en vernieuwing. Wonen, werken, burgerschap en vrije tijd zijn de vier pijlers van ons onderwijs. Onze kernwaarden zijn vertrouwen, ontwikkeling en betrokken en vanuit deze kernwaarden handelen wij. Wij denken in mogelijkheden en samen gaan wij op weg om te ontdekken wat de talenten van leerlingen zijn.

PRO Emmen

PRO Emmen is een school voor praktijkonderwijs. Op basis van de kernwaarden: meesterschap, zelf doen, eigen weg, strijdbaar en verrassend, geeft PRO Emmen vorm aan de identiteit van de leerlingen en begeleidt hen tot burgers met kansen en mogelijkheden. Het opleidingsprogramma bestaat uit de vier domeinen: burgerschap, wonen, werken en vrije tijd. Er wordt gestreefd naar een optimaal pedagogisch klimaat. Daarbij hoort aandacht voor de talenten, interesses en mogelijkheden van de leerling.

RENN4

RENN4 verzorgt gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen van 4-20 jaar die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van leren en gedrag. Dat doen we op ruim 30 locaties in Groningen, Friesland en Drenthe. We sluiten aan op de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Excellent onderwijs voor speciaal talent: dat is de kracht van RENN4!

Roelof van Echten College

Een succesvolle leerloopbaan voor íedere leerling, geïnspireerd door christelijke normen en waarden en ter voorbereiding op een zonnige toekomst; dat is waar het Roelof van Echten College voor staat! Het biedt onderwijs aan op elk niveau: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Binnen het Roelof van Echten College is er oog voor toptalenten en voor leerlingen die net dat extra steuntje in de rug nodig hebben.

RSG Ter Apel

RSG Ter Apel verzorgt goed, ambitieus en maatschappijgericht onderwijs. Iedere leerling volgt een passende en uitdagende leerroute. Een school waar iedereen elkaar kent en leerlingen zich gekend en gesteund voelen. De vier kernwaarden: beschaving, betrokkenheid, betrouwbaarheid en bevlogenheid zijn op RSG Ter Apel erg belangrijk. Dit alles om de leerling van nu voor te bereiden op de toekomst van later. Deze school is onderdeel van Aurelia Onderwijs.

RSG Tromp Meesters

Op de RSG Tromp Meesters helpen we leerlingen op weg naar hun toekomst. Wij bieden uitdagend onderwijs dat aansluit bij de talenten van onze leerlingen. We ontwikkelen samen creativiteit en talent, we bieden keuzemogelijkheden, stimuleren het stellen van vragen en hebben de ambitie om eruit te halen wat erin zit. We bieden hiermee levensecht onderwijs. Deze school is onderdeel van Stichting Simant.

RSG Wolfsbos

Op RSG Wolfsbos worden alle soorten onderwijs aangeboden; praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. Het is een school voor iedereen, maar er wordt niet alleen gefocust op het halen van goede cijfers. Naast de reguliere lessen kunnen leerlingen binnen het activiteitenprogramma Wolfsbos Breed namelijk allerlei workshops volgen om hun talenten te ontdekken. Van leren snorkelen tot aan boetseren en van musical spelen tot aan yoga. Het kan er allemaal!

SG Eekeringe

Op SG Eekeringe haal je méér dan een mooi diploma. Wij helpen leerlingen om zich als persoon te ontwikkelen, zodat ze nu en later goed in hun vel zitten. Dat doen we in een positieve, veilige en gezellige sfeer. We bieden een uitdagende leefomgeving die ambitieus is en gericht op groei. Samen gaan we het maken! Deze school is onderdeel van Stichting Simant.

Stad & Esch

Op Stad & Esch kun je groei voelen. Een plek waar je energie krijgt én geeft en waar creativiteit – in de breedste zin van het woord – de motor is. Het biedt onderwijs waarnieuwsgierigheid, vernieuwing en beweging centraal staan. Talenten worden er ontwikkeld én benut. Een school die de blik naar buiten richt. Naar de wereld en naar elkaar, om leerlingen optimaal voor te bereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Stellingwerf College

Het Stellingwerf College is een kwaliteitsrijke school en biedt ruime mogelijkheden en kansen aan leerlingen van alle niveaus. Kleinschaligheid en overzichtelijkheid is het uitgangspunt in onze school. In het onderwijsleerproces wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen in talent, leerstijl en ambitie. Ieder talent doet ertoe, dat geldt zowel voor leerlingen als medewerkers van het Stellingwerf College. Deze school is onderdeel van Stichting Simant.

Stichting Simant

Stichting Simant is de overkoepelende organisatie van vier verschillende vo-scholen: het Linde College in Wolvega, het Stellingwerf College in Oosterwolde, de RSG Tromp Meesters en SG Eekeringe in Steenwijk. Op al deze scholen staat goed en thuisnabij onderwijs centraal. Er wordt rekening gehouden met wat de leerling in de regio nodig heeft en wordt er nadrukkelijk gewerkt aan het kunnen functioneren van leerlingen als burger in de samenleving.

Terra

Op Terra kunnen vo-leerlingen naar het Praktijkonderwijs, vmbo-groen of Het Groene Lyceum. Hier volgen leerlingen een opleiding met een ‘groen karakter’. Dit betekent dat de thema’s groen, voeding, dier, natuur en milieu centraal staan binnen de lessen. De missie van Terra is om jongeren te helpen een waardevol leven te leiden, zowel in hun eigen ogen als in de ogen van anderen. Zelf leren ontdekken, keuzes maken én kansen zien!

Partners

Drenthe College

Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum (ROC) met locaties in de regio’s Assen, Emmen en Meppel. Wij bieden mbo-opleidingen in verschillende sectoren, voortgezet algemeen volwassenonderwijs (VAVO), inburgering en basisvaardigheden. Ook zijn er diverse om- en bijscholingsmogelijkheden voor volwassenen. Met zo’n 800 medewerkers verzorgt Drenthe College het onderwijs voor ongeveer 8000 studenten.

Hanzehogeschool

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland. De kern van de Hanzehogeschool is het opleiden van bekwame en ondernemende professionals/vakmensen die betrokken zijn bij de wereld om hun heen.

In de Hanzehogeschool werken de educatieve opleidingen met elkaar samen in de HEA (Hanze Educatie Academie). Met name de opleidingen docent muziek, docent lichamelijke opvoeding en docent beeldende kunst & vormgeving zijn betrokken bij de opleidingsscholen van Noorderwijzer. De HEA zet in op engaged en interdisciplinair leren, waarmee de toekomstige educatieve professionals goed worden toegerust op de uitdagingen van hun beroep. Net als de onderwijsregio Noorderwijzer wil de Hanzehogeschool bijdragen aan kwalitatief goed en duurzaam onderwijs.

Hogeschool Windesheim

Hogeschool Windesheim draagt actief bij aan een inclusieve en duurzame samenleving waarbij praktijkonderzoek centraal staat. Ook de lerarenopleidingen van deze hogeschool werken samen met de vo-scholen uit de regio als het gaat om professionaliseringsactiviteiten, het begeleiden van startende en zittende docenten, het opleiden voor schaarstevakken en tweede bevoegdheden, het begeleiden van zij-instromers, herintreders en eventueel statushouders.

NHL Stenden Hogeschool

NHL Stenden Hogeschool leidt studenten op tot ondernemende en vindingrijke professionals die hun kennis omzetten in innovatieve oplossingen. Dit sluit volledig aan bij de missie en visie van Noorderwijzer. Binnen onze samenwerking worden de lerarenopleidingen van de hogeschool betrokken bij de professionaliseringsactiviteiten, het begeleiden van startende en zittende docenten, het opleiden voor schaarstevakken en tweede bevoegdheden, het begeleiden van zij-instromers, herintreders en eventueel statushouders.

Rijksuniversiteit Groningen

Voor universitair geschoolde leraren (in wording) wordt samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen, die behoort tot een van de oudste universiteiten van Nederland. Hier staat kwaliteit al meer dan 400 jaar voorop. Binnen deze samenwerking wordt wederom aandacht besteed aan professionele ontwikkeling, ondersteuning en begeleiding van zij-instromers en herintreders, maar ook aan het uitbreiden van een tweedegraadsbevoegdheid naar een eerstegraadsbevoegdheid.