Lid Raad van Toezicht DCTerra (2063)

Met ingang van zijn wij voor de functie Lid Raad van Toezicht DCTerra (2063) in Groningen op zoek naar een geschikte kandidaat.

De missie
‘Iedere dag werken we bij DCTerra samen aan het versterken van de toekomst van onze leerlingen en studenten. Van ons onderwijs. Van de regio. Van bedrijven en partners. Van innovatie en van heel veel meer. Wij zijn Sterkmakers! Dit doen we door ons te verbinden. Met de regio’s en hun uitdagingen. Met onze leerlingen en onze studenten en hun ontdekkingstocht naar de eigen talenten en toekomst. Met elkaar als collega’s, organisaties en partners. Ons verbinden met anderen betekent voor ons ook vertrouwen. Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Vertrouwen in onszelf en in de ander. Vanuit die basis doen en durven we. We ondernemen, tonen lef, begeleiden, coachen, ontdekken, proberen uit, zijn eigenwijs en pakken aan. Dat is de manier waarop we blijven groeien en ontwikkelen. We leren van elkaar en met
elkaar. We komen zelf verder en brengen anderen verder. We creëren nieuwe kansen en
mogelijkheden. Zo verbeteren en vernieuwen we onszelf en ons onderwijs.’

De organisatie
DCTerra is 1 januari 2024 ontstaan uit een bestuurlijke fusie van Drenthe College en Terra als antwoord op de krimp en de opgaven in de regio’s Groningen, Assen, Emmen en Meppel. De beide onderwijsinstellingen passen goed bij elkaar en vullen elkaar ook goed aan.

Het onderwijsaanbod van DCTerra met vmbo, Het Groene Lyceum, mbo, Entree, Start, Vavo, Leven Lang Ontwikkelen en Praktijkonderwijs vormt een unieke combinatie met prachtige mogelijkheden. De nieuwe organisatie biedt mogelijkheden op bijvoorbeeld het grensvlak van
groen en techniek, groen en zorg en voedsel en circulaire economie. Zo is DCTerra een
aantrekkelijke onderwijsinstelling voor leerlingen, studenten en als werkgever.

Als één nieuwe instelling pakt DCTerra de opgave voor de regio’s op: een breed onderwijsaanbod in de nabijheid van de 13.000 leerlingen en studenten. De organisatie is ingericht met een sterke focus op een aanbod Leven Lang Ontwikkelen. DCTerra is met haar locaties en samenwerkingen in de regio bekend met de vraagstukken die leven. De ambitie is een structurele bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en sociaal-economische ontwikkeling van de regio Noord-Nederland.

De structuur
De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het beleid, de planning en control, de financiële staat van de instelling, de (onderwijs)kwaliteit en de bestuurlijke continuïteit van DCTerra. De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur, adviseert het College van Bestuur en is ook sparringpartner. Ze richt zich naar de onderwijsdoelstellingen en het strategisch perspectief binnen de maatschappelijke context. De leden van de Raad van Toezicht hebben vanwege hun kennis van onderwijs, bedrijfsleven,
groene sector of maatschappelijke organisaties zitting in deze raad.

Het driehoofdig College van Bestuur geeft leiding aan DCTerra en is verantwoordelijk voor het strategisch, tactisch en uitvoerend beleid. Het bestuur legt verantwoording af aan de interne toezichthouder (Raad van Toezicht) en aan de externe toezichthouder (de Onderwijsinspectie).
De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt met de volgende commissies: remuneratiecommissie, onderwijscommissie en auditcommissie.

De Raad van Toezicht van DCTerra is op zoek naar kandidaten met een groot hart voor voortgezet onderwijs en bestuurlijke ervaring voor de vacature van:

     LID RAAD VAN TOEZICHT

De vacature
In januari 2024 is de Raad van Toezicht – als gevolg van de bestuurlijke fusie – in haar nieuwe samenstelling van start gegaan. In deze raad bestaat een vacature met de portefeuille voortgezet onderwijs.

Voor de vacature is de Raad van Toezicht specifiek op zoek naar een kandidaat die bestuurlijke ervaring meebrengt, met in het bijzonder kennis van het voortgezet onderwijs. De kandidaat heeft hierbij een visie op de brede maatschappelijke ontwikkelingen waarbinnen het onderwijs aangeboden wordt. De deelname van het beoogde lid aan een van de verschillende commissies is voorlopig bepaald op de onderwijscommissie.

Benoeming geschiedt steeds voor een periode van vier jaar met eenmalig de mogelijkheid van een verlenging.

Formele taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten:
a) het bewaken van het doel en de grondslag van de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden Instelling(en) door te toetsen of het College van Bestuur de doelen van de Stichting zowel doelgericht, effectief als rechtmatig en efficiënt realiseert, daarbij rekening houdend met maatschappelijke doelen welke door de Stichting of door de overheid in weten regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven, en daar verantwoording over aflegt;
b) het toezicht houden op het realiseren van de doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van het geven van onderwijs, de zorgplicht, onderwijsdiensten, de onderwijsorganisatie en de leiding. Met aandacht voor het besturen, de kwaliteitsaspecten van het onderwijs, de organisatie, de tevredenheid van de leerling/student en de werknemers, de financiering en het financiële beheer;
c) het zorgdragen voor een goed functionerend College van Bestuur (onder meer door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van het College van Bestuur);
d) het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (onder meer door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van leden van de Raad van Toezicht). Statutair is vastgelegd op welke gronden de Raad van Toezicht een lid van de Raad van Toezicht kan schorsen of ontslaan, welke meerderheid van stemmen hiertoe vereist is en welke eventuele daarbij te hanteren procedures worden gevolgd;
e) het functioneren als adviseur, klankbord en werkgever voor het College van Bestuur;
f) het houden van integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de daarmee verbonden instellingen;
g) het goedkeuren van de besluiten van het College van Bestuur als genoemd in de Statuten en voorts eventuele andere strategische beslissingen van het College van Bestuur;
h) het naar behoren laten verlopen van de contacten van de Raad van Toezicht met de medezeggenschap;
i) het benoemen van de Accountant van de Stichting;
j) erop toezien dat er een klokkenluidersregeling bestaat die het mogelijk maakt voor belanghebbenden of werknemers onregelmatigheden binnen de onderwijsorganisatie kenbaar te maken, zonder benadeling van hun belangen. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de belangen van de klokkenluider ook daadwerkelijk beschermd worden.

Arbeidsvoorwaarden
De bezoldiging van de leden Raad van Toezicht voor DCTerra is vastgesteld op € 10.000,- (exclusief btw), exclusief reis- en onkosten. De honorering voldoet aan de WNT-norm 2024.

Functie-eisen

Kwaliteitseisen
De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat sprake is van voldoende deskundigheid met betrekking tot de maatschappelijke opgaven voor DCTerra. Elk lid dient te beschikken over een combinatie van eigenschappen:
• ruime werkervaring in een (eind)verantwoordelijke functie;
• bekwaam als toezichthouder (kennis, ervaring en netwerken zijn complementair);
• ervaring met dan wel kennis van het besturen van professionele organisaties en financiële expertise;
• aantoonbare affiniteit met het voortgezet en/of voorbereidend beroepsonderwijs;
• kennis van en ervaring met organisaties die te maken hebben met publieke en private activiteiten;
• vermogen om strategische verbanden te leggen tussen ontwikkelingen binnen DCTerra en maatschappelijke ontwikkelingen;
• vaardigheden om tijdig en adequaat vanuit de rol als toezichthouder kritisch en doortastend te interveniëren.

Elk lid van de Raad van Toezicht:
• beschikt over een aimabele en positief kritische houding;
• is maatschappelijk actief en heeft zicht op maatschappelijke trends;
• heeft gevoel voor de dynamiek van een regionaal georganiseerde (onderwijs)organisatie;
• beschikt over een relevant netwerk;
• heeft opvattingen en is bekend met actuele ontwikkelingen op het gebied van governance;
• beschikt over een goed vermogen te relativeren.

Persoonlijkheidsprofiel
Je hebt ruime bestuurlijke ervaring in het (voortgezet) onderwijs, gevoel voor trends en innovaties, zowel in de maatschappij als in het onderwijs. Verder heb je een uitstekend inlevingsvermogen, ben je organisatiesensitief, verbindend en een teamspeler. In het bijzonder wordt, gezien de maatschappelijke opgave van DCTerra, verwacht dat je je kunt inleven in de context van leerlingen, studenten en medewerkers. Dit betekent dat je bereid en in staat moet zijn je te verhouden tot een grote diversiteit van mensen, achtergronden en meningen.

Zowel hieraan bijdragen als hierin een ‘open mind’ meenemen zal leidend zijn in de keuze van kandidaten.

School

Terra

Adres
Groningen

Dhr/Mevr

Functietitel

Lid Raad van Toezicht DCTerra (2063)

Datum online
03 Apr 2024

Sluitingsdatum
17-4-2024

Soort vacature
Management

FTE
1,0000

Blijf op de hoogte!

Ontvang automatisch berichten zodra er nieuwe vacatures in een vakgebied online komen te staan.