Deze scholen bundelen hun krachten

Voortgezet onderwijs

Carmelcollege Emmen

Op het Carmelcollege worden leerlingen uitgedaagd om zelf keuzes te maken en te ontdekken wat zij belangrijk vinden. De school biedt naast de reguliere opleidingen ook een aantal bijzondere onderwijsprogramma’s zoals het tweetalig onderwijs, breedvormend vmbo, Research & Design en (top)sportklassen. Respect, maatwerk en een uniek onderwijsaanbod zijn dan ook belangrijke kernpunten voor het Carmelcollege.

CSG Dingstede

Een warme en betrokken school met een christelijke identiteit, maar waar tegelijkertijd ruimte is voor andere geloven. Op CSG Dingstede oefenen medewerkers hun vak vol passie uit en worden leerlingen constant uitgedaagd om het beste in zichzelf naar boven te halen. 'Je mag zijn wie je bent en met elkaar werken we aan een geslaagde toekomst'. Samen met plezier naar succes!


CS Vincent van Gogh

Op CS Vincent van Gogh ontwikkelen leerlingen een uniek palet aan kwaliteiten voor zichzelf én voor een betere wereld. De scholengemeenschap biedt inspirerend en toekomstgericht onderwijs voor vmbo (lwoo), mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Op deze school is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling op het gebied van onderwijs, identiteit, cultuur en samenwerking.

De Nieuwe Veste

Een plek waar leerlingen en medewerkers zich thuis kunnen voelen, dat is van groot belang op De Nieuwe Veste. Er wordt gewerkt met een vast team van docenten en er zijn speciale werkplekken binnen de school, zoals Huiskamers in het vmbo en het Technasium binnen havo en vwo. In het eerste en tweede jaar zitten leerlingen in dakpanklassen, zodat zij uiteindelijk doorstromen naar het niveau dat het beste bij hen aansluit.


Dr Nassau College

Ons ideaal: 'Leerlingen voorbereiden op hun toekomst en opleiden tot mensen die zelfstandig kunnen denken en doen', van de taalmeester dr. Hendrik Jan Nassau. Dit is onze drijfveer en passie. Wij bieden als brede openbare scholengemeenschap onderwijs op verschillende locaties aan met keuze uit vrijwel alle types onderwijs. Kunst, cultuur, sport en techniek staan hoog op de agenda.

Esdal College

Het Esdal College is een openbare school waar iedereen welkom is. Verbinden en motiveren zijn belangrijke uitgangspunten binnen de school. Niet alleen de verbinding tussen leerlingen en docenten, maar ook tussen ouders, medewerkers, het bedrijfsleven en andere scholen. Er wordt met aandacht gewerkt aan de belangrijkste doelstelling, namelijk: 'Bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerling.'


Hondsrug College

Een veilige en inspirerende omgeving, waar leerlingen leren samenleven en samenwerken, positief worden benaderd en buiten de gangbare kaders om leren denken; dat is waar het Hondsrug College voor staat. Deze christelijke scholengemeenschap biedt vernieuwend onderwijs op maat aan en sluit aan op de leefwereld van de leerling. Binnen de opleidingen zijn ondernemen en technologie echte speerpunten.


PRO Emmen

PRO Emmen is een school voor praktijkonderwijs. Op basis van de kernwaarden: meesterschap, zelf doen, eigen weg, strijdbaar en verrassend, geeft PRO Emmen vorm aan de identiteit van de leerlingen en begeleidt hen tot burgers met kansen en mogelijkheden. Het opleidingsprogramma bestaat uit de vier domeinen: burgerschap, wonen, werken en vrije tijd. Er wordt gestreefd naar een optimaal pedagogisch klimaat. Daarbij hoort aandacht voor de talenten, interesses en mogelijkheden van de leerling.


Roelof van Echten College

Een succesvolle leerloopbaan voor íedere leerling, geïnspireerd door christelijke normen en waarden en ter voorbereiding op een zonnige toekomst; dat is waar het Roelof van Echten College voor staat! Het biedt onderwijs aan op elk niveau: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Binnen het Roelof van Echten College is er oog voor toptalenten en voor leerlingen die net dat extra steuntje in de rug nodig hebben.

RSG Ter Apel

RSG Ter Apel verzorgt goed, ambitieus en maatschappijgericht onderwijs. Iedere leerling volgt een passende en uitdagende leerroute. Een school waar iedereen elkaar kent en leerlingen zich gekend en gesteund voelen. De vier kernwaarden: beschaving, betrokkenheid, betrouwbaarheid en bevlogenheid zijn op RSG Ter Apel erg belangrijk. Dit alles om de leerling van nu voor te bereiden op de toekomst van later.


RSG Wolfsbos

Op RSG Wolfsbos worden alle soorten onderwijs aangeboden; praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. Het is een school voor iedereen, maar er wordt niet alleen gefocust op het halen van goede cijfers. Naast de reguliere lessen kunnen leerlingen binnen het activiteitenprogramma Wolfsbos Breed namelijk allerlei workshops volgen om hun talenten te ontdekken. Van leren snorkelen tot aan boetseren en van musical spelen tot aan yoga. Het kan er allemaal!

Stad & Esch

Op Stad & Esch kun je groei voelen. Een plek waar je energie krijgt én geeft en waar creativiteit - in de breedste zin van het woord - de motor is. Het biedt onderwijs waarnieuwsgierigheid, vernieuwing en beweging centraal staan. Talenten worden er ontwikkeld én benut. Een school die de blik naar buiten richt. Naar de wereld en naar elkaar, om leerlingen optimaal voor te bereiden op de uitdagingen van de 21ste eeuw.


Terra

Op Terra kunnen vo-leerlingen naar het Praktijkonderwijs, vmbo-groen of Het Groene Lyceum. Hier volgen leerlingen een opleiding met een 'groen karakter'. Dit betekent dat de thema's groen, voeding, dier, natuur en milieu centraal staan binnen de lessen. De missie van Terra is om jongeren te helpen een waardevol leven te leiden, zowel in hun eigen ogen als in de ogen van anderen. Zelf leren ontdekken, keuzes maken én kansen zien!


Stichting SVOSW

Binnen Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland - Weststellingwerf, oftewel SVOSW, vallen drie verschillende vo-scholen; Linde College, RSG Trompmeesters en CSG Eekeringe. Op al deze scholen staat goed en thuisnabij onderwijs centraal. Er wordt rekening gehouden met wat de leerling in de regio nodig heeft en wordt er nadrukkelijk gewerkt aan het kunnen functioneren van leerlingen als burger in de samenleving.


RSG Tromp Meesters (SVOSW)

Op de RSG Tromp Meesters helpen we leerlingen op weg naar hun toekomst. Wij bieden uitdagend onderwijs dat aansluit bij de talenten van onze leerlingen. We ontwikkelen samen creativiteit en talent, we bieden keuzemogelijkheden, stimuleren het stellen van vragen en hebben de ambitie om eruit te halen wat erin zit. We bieden hiermee levensecht onderwijs.

SG Eekeringe (SVOSW)

Op SG Eekeringe haal je méér dan een mooi diploma. Wij helpen leerlingen om zich als persoon te ontwikkelen, zodat ze nu en later goed in hun vel zitten. Dat doen we in een positieve, veilige en gezellige sfeer. We bieden een uitdagende leefomgeving die ambitieus is en gericht op groei. Samen gaan we het maken!

Linde College (SVOSW)

Het Linde College biedt vmbo, havo en vwo in een modern ingericht schoolgebouw. Jongeren en volwassenen dagen we uit om met en van elkaar te leren en de eigen talenten en persoonlijkheid te ontwikkelen. We bieden betekenisvol onderwijs (Big Picture Learning, Technasium) en zijn cultuurprofielschool. Ontmoeting, samenwerking, naar elkaar omzien en korte lijnen zijn typerend voor onze school.

Partners

Drenthe College

Het Drenthe College is een mbo waar ieder jaar zo'n 10.000 studenten een opleiding volgen binnen de meest uiteenlopende vakgebieden. Het is één van de mbo-partners voor de vo-scholen in Drenthe, waarbij regionale betrokkenheid van groot belang is. De samenwerking bestaat uit het verbeteren van de doorstroom van medewerkers en talentscouting. Daarnaast ondersteunen studenten van verschillende mbo-opleidingen Noorderwijzer door een bijdrage te leveren aan deelprojecten.


NHL Stenden Hogeschool

NHL Stenden Hogeschool leidt studenten op tot ondernemende en vindingrijke professionals die hun kennis omzetten in innovatieve oplossingen. Dit sluit volledig aan bij de missie en visie van Noorderwijzer. Binnen onze samenwerking worden de lerarenopleidingen van de hogeschool betrokken bij de professionaliseringsactiviteiten, het begeleiden van startende en zittende docenten, het opleiden voor schaarstevakken en tweede bevoegdheden, het begeleiden van zij-instromers, herintreders en eventueel statushouders.


Hogeschool Windesheim

Hogeschool Windesheim draagt actief bij aan een inclusieve en duurzame samenleving waarbij praktijkonderzoek centraal staat. Ook de lerarenopleidingen van deze hogeschool werken samen met de vo-scholen uit de regio als het gaat om professionaliseringsactiviteiten, het begeleiden van startende en zittende docenten, het opleiden voor schaarstevakken en tweede bevoegdheden, het begeleiden van zij-instromers, herintreders en eventueel statushouders.


Rijksuniversiteit Groningen

Voor universitair geschoolde leraren (in wording) wordt samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen, die behoort tot een van de oudste universiteiten van Nederland. Hier staat kwaliteit al meer dan 400 jaar voorop. Binnen deze samenwerking wordt wederom aandacht besteed aan professionele ontwikkeling, ondersteuning en begeleiding van zij-instromers en herintreders, maar ook aan het uitbreiden van een tweedegraadsbevoegdheid naar een eerstegraadsbevoegdheid.